Relations.jpg

Vilka negativa effekter kan kopparöverskott ha på relationer?

Koppar "dumpning" eller detox från cell- och vävnadslagring resulterar i en hög Natrium/Kalium som enkelt identifieras via hårmineralanalysen och får oftast förekommande följande negativa effekter:

1. Intensifiering av stresspåslag - man kan uppleva en jagad, orolig känsla i kombination med överväldigande stress.

2. Personen i fråga måste hanteras mycket försiktigt och med stor omsorg, men samtidigt svårt att balansera och inte skjuta bort den andra personen och eller framkalla en fientligt reaktion.

3. Du vill bara luta dig tillbaka och slappna av; du vill luta dig mot någon som ger dig ett varmt accepterande stöd i din svåra situation.

4. Du mår inte bra - du blir lätt upprörd och irriterad; och från och till väldigt deprimerad.

5. Den andra personen behöver förstå att irritationen och ilskan inte är riktad mot honom / henne personligen för något specifikt ämne.

6. Dina känslor är direkta och ofta råa till sitt uttryck.

7. Stundtals riktigt “bitchig”, intensiv och riktigt kantig och nervös i sitt beteende.

8. Det finns en "koppar" ton i din röst och dina ord. Den kan vara mycket skärande och den kan påverka den andra personen ordentligt.

9. Du är besatt av saker runt omkring dig. Allt omkring dig måste organiseras och struktureras och kontrolleras för att du skall må bra.

10. Ökad volatilitet som i Fast Oxidizer (relaterad till ökningen av Na / K-förhållandet).

11. Pseudo-gregarious - personen verkar vara extrovert men har ingen varm typ av "vibbar".

12. Du blir lätt irriterad och provocerande för att utlösa ett respons hos den andra personen, så att du med rätta kan släppa lös din egen ilska för lindring av spänning och frustration.

13. Det är angeläget att lösa något, en onaturlig "drivkraft" påverkar dig i forcerat tempo.

14. Argumenter provoceras och det finns en cirkularitet i argumenteringen; Det går runt och runt utan någon lösning på de verkliga frågorna. en besatthet med samma problem om och om igen; Du kan inte lösa problem medan koppar "dumpning".

15. Mycket distraherbar, kan inte fokusera på någonting tydligt.

16. Skuld följer en uppblåsning. "Jag gjorde det igen. Varför kan jag inte bryta det här mönstret?" Du försöker tvinga dig att förändras. Idag kommer det att vara annorlunda, men mönstret upprepar sig som en ätstörning.

17. Emosionella reaktioner är oförutsägbara.

18. Den andra personen känns som att han / hon måste gå på "äggskal". ...

Na / K "pseudo inversion":

1. Plattan påverkar, deprimerad, riktigt tung död röst; en hemsk röst att lyssna på, frånvaron av färg i rösten.

2. Något paranoia och självmedveten besatthet och fokus (intern pre-occupation).

3. Du bryr dig inte om någonting eller någon; omotiverad, ett stort tomt vakuum som suger energi från dig.

4. Den andra personen måste lossna och göra egna saker. I annat fall kommer den deprimerade personen att dra dig ner. Den deprimerade personen är så blockerad att han / hon inte ens är medveten om vad han / hon behöver för att uttrycka den.

"Dumping" or detox from cell and tissue storage results in High Na/K:

1. Stressors intensify -- internal/external; a bombarded feeling, stress overwhelm.

2. The person needs to be handled gently and with care, but it's hard to come across so as not to push the other person away or to elicit a hostile response.

3. You want to lean back and relax; you want to lean on somebody for warm accepting support.

4. You don't feel good - you're easily agitated and irritated; very depressed.

5. The other person needs to understand that the irritation and anger is not directed at him/her personally for anything specific.

6. Feelings are real exposed and raw.

7. Real bitchiness, real intense, and real edgy and nervous.

8. There's a "copper" edge to your voice and your words. You can be very cutting and leave a real knick on the other person.

9. You're obsessive with things around you (external). Everything around you has to be organized and structured and controlled.

10. Increased volatility as in the Fast Oxidizer (related to the increase in Na/K ratio).

11. Pseudo-gregarious -- appears to be out-going, but doesn't have a warm type of "vibe".

12. You become irritable and provocative in order to trigger an anger response in the other person so you can justifiably vent your own anger for relief of tension and edginess.

13. There's an urgency to resolve something, a “driveness.”

14. Arguments are provoked and there is a circularity in the arguing; it goes round and round with no resolution of the real issues; an obsession with the same issues over and over again; you can't resolve issues while copper "dumping".

15. Very distractible, can't focus on anything clearly.

16. Guilt follows a blow-up. "I did it again. Why can't I break this pattern?" You try to force yourself to change. Today will be different, but the pattern repeats itself like with an eating disorder.

17. Emotional reactions are unpredictable.

18. The other person feels like he/she has to walk on "egg shells". ...

Na/K “pseudo inversion":

1. Flat affect, depressed, real heavy dead voice; a horrible voice to listen to, absence of color in the voice.

2. Some paranoia and self-conscious obsession and focus (internal pre-occupation).

3. You don't care about anything or anyone; unmotivated, a big empty vacuum that sucks energy from you.

4. The other person needs to detach and go do their own thing. Otherwise, the depressed person will pull you down. The depressed person is so blocked that he/she isn't even aware of what he/she needs to express it.